top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https:// www.progamed.pl. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

DEFINICJE:

 1. ADMINISTRATOR – 
 Progamed Sp. z o. o. 
 ul. Działowskiego 1
 30-399, Kraków


  NIP 6762466355
 REGON: 122894997
 KRS: 0000468672

 2. DANE OSOBOWE – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej
  do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

 3. POLITYKA – niniejsza Polityka prywatności.

 4. ROZPORZĄDZENIE – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 5. SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https:// www.progamed.pl.

 6. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

 2. Administrator wskazuje, że w celu korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 3. Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega tym politykom.

 4. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu samego Serwisu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA


 1. W Progamed zwraca się szczególną uwagę na kwestie zapewnienia bezpieczeństwa i zadbania o to, aby dane osobowe były należycie chronione, w tym w sposób odpowiadający przepisom obowiązującego prawa.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Progamed Sp. z o. o. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować pod adresem gabinet@progamed.pl

 3. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:

  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

  • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

  • w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym formularzy kontaktowych, rezerwacji, opinii czy reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw;

  • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej;

 4. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

 5. Administrator zapewnia także możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Dane osobowe są przetwarzane:


  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);

  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 6. Administrator informuje, że w ramach przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw wynikających z przepisów Rozporządzenia, Użytkownik może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) lub uzupełnienia, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z Administratorem – poprzez stronę internetową lub pod adresem: gabinet@progamed.pl. Informujemy także, że przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów prawa ochrony danych osobowych.

 7. W związku z realizacją usług zaszytych w zakładach Serwisu, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe czy kurierzy (np. w związku z realizacją żądania wydania kopii dokumentacji medycznej) oraz agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

 8. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 10. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 11. Pełne informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora dostępne są pod adresem: https://www.progamed.p/polityka- prywatnosci w ramach poszczególnych klauzul obowiązku informacyjnego m.in. dla pacjentów oraz kontrahentów.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

MARKETING


1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:


 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (np. usługa newslettera);

 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe – za uprzednio wyrażoną zgodą Użytkownika).

2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES


Cookie to mały plik przechowywany na wykorzystywanym urządzeniu, następnie używany do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji. Administrator nie stosuje cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących Dane osobowe o Użytkownikach. Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za Dane osobowe o czym mowa poniżej.

Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie- plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac- c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py? hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych np. pod poniższym linkiem:
 http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronie Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.


Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:


pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

W ramach Serwisu Administrator może wykorzystywać także Google Analytics – popularną usługę analityczną dostarczaną przez Google. Google Analytics stosuje cookies do analizy ilość użytkowników odwiedzających stronę. Więcej informacji na temat korzystania z cookies można znaleźć w polityce prywatności Google – http:// www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH


 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie
  w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


 1. Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.

 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Użytkownikowi praw.

DANE KONTAKTOWE


 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez odpowiednie formularze elektroniczne zawarte w Serwisie, za pośrednictwem infolinii lub pisząc na adres siedziby.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: gabinet@progamed.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

 

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 

Aktualna wersja Polityki Prywatności: 18.01.2023 r.

bottom of page